Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU B2B

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne

1.      Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem z Serwisu B2B (dalej jako „Sklep internetowy”).

2.      Rozdział „Polityka Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z Sklepu internetowego, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, które zapisały się na świadczenie im Usług.

3.      Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) stanowi część „Regulaminu Serwisu B2B dla klienta detalicznego” („Regulamin”, „Sklep internetowy”).

1.      Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

§ 2. 

1. Dane osobowe

1.      Administratorem podanych danych jest Polanglo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Szyszkowej 20 w Warszawie (02-285), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000089904, REGON: 012862590, NIP: 5272076913, Kapitał Zakładowy 1 500 000 zł („POLANGLO”).

2.      POLANGLO poprzez Serwis B2B zbiera następujące dane osobowe:

1.      adres e-mail;

2.      imię i nazwisko;

3.      numer telefonu.

4.      ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość;

5.      numer NIP;

6.      firma;

7.      informację o historii zamówień złożonych przez Użytkownika.

1.      POLANGLO może przetwarzać te dane osobowe:

1.      w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2.      w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu POLANGLO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie;

3.      w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych

1.      W przypadku wyrażenia zgody marketingowej na udostępniony adres e-mail będą przesyłane informacje o charakterze marketingowym w tym newsletter Serwisu B2B. W określonych wypadkach możemy uznawać również za działanie wyraźnie potwierdzające udzielenie zgody, wprowadzenie swojego adresu email oraz naciśnięcie przycisku „Zapisz się”.

2.      Newsletter może zawierać informacje o charakterze informacji handlowych, a także informacje o najnowszych artykułach oraz aktualnościach Serwisu B2B.

3.      Podanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych na podany adres e-mail jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi przesyłanie treści marketingowych.

4.      Przekazane dane w celu przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu w jakim zostały zebrane dane.

5.      Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail.

6.      POLANGLO uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

1.      Podanie danych w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie.

2.      Przekazane dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie korzystania ze Serwisu B2B

1.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO, w szczególności do:

1.      stworzenia Konta Użytkownika;

2.      realizacji zamówień składanych w Serwisie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i odstąpienia od umów zawartych na odległość oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego;

3.      innych usług, o których mowa w Regulaminie korzystania ze Serwisu B2B.

2.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale koniecznie do realizacji usług przez Serwis na podstawie art. 6ust. 1 lit. b RODO.

3.      Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania po zalogowaniu do Serwisu w zakładce Moje konto.

4.      Realizacja innych uprawnień może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu należy wysłać wiadomość na adres: iod@polanglo.pl.

5.      Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

6.      Podane dane mogą zostać ujawnione operatorom pocztowym lub przewoźnikom.

5.Przetwarzanie danych osobowych osoby (innej niż zamawiający), na adres której wysłano zamówienie, zgodnie z informacjami przekazanymi przez osobę składającą zamówienie

1.      Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu zostały przekazane przez osobę składającą zamówienie w celu dostawy towarów zamówionych w Serwisie B2B na Państwa adres.

2.      Jednocześnie informujemy, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania zawartej z osobą dokonującą zamówienia umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy.

3.      Podane dane mogą zostać ujawnione operatorom pocztowym lub przewoźnikom.

 

6.Przetwarzanie danych osobowych w przypadku wniesienia reklamacji

1.      W przypadku wniesienia reklamacji podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie art. 560 k.c. oraz art. 561 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2.      Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością realizacji reklamacji.

3.      Jednocześnie informujemy, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania zawartej z Państwem umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia ww. umowy.

 

7.

7.Przetwarzanie danych osobowych w celu analityki internetowej na podstawie identyfikatorów internetowych

 

1.      Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tych celach określa polityka cookies.

2.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  1. B2B korzysta ponadto z Google Analytics, narzędzia do tworzenia statystyk, ich analizy oraz optymalizacji strony internetowej, dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie to zbiera dane za pomocą plików cookies. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwis u. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Administratorem zebranych w ten sposób danych jest Google LLC. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie przez administratora zewnętrznego należy zapoznać się z politykami prywatności Google.

4.      Przekazane dane będą przetwarzane w celu analityki przez 18 miesięcy od daty ostatniej wizyty na stronie;

8. Odbiorcy danych

Wyżej wymienione dane osobowe będą ujawniane kontrahentom POLANGLO - podmiotom przetwarzającym, tj. podmiotom świadczącym usługi hostingu.

9. Prawa osób, których dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b) prawo dostępu do danych osobowych;

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą – w przypadkach kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od POLANGLO danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie jej zgody;

h) prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

j) prawo wniesienia skargi do organu - osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Zabezpieczenia 

1.      POLANGLO wdrożyło odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

2.      W szczególności, za pomocą szyfrowania, POLANGLO zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet. Wszelkie dane osobowe udostępniane firmie zostają zaszyfrowane w trakcie przesyłania w celu uniemożliwienia nieprawidłowego ich wykorzystania przez osoby trzecie.

3.      POLANGLO przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

11. Dodatkowe informacje

1.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych w POLANGLO pełni Maciej Chodorowski, e-mail: iod@polanglo.pl.

2.      W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także chęci wycofania zgody, sprostowania bądź uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: iod@polanglo.pl.

3.      Z uwagi na znaczenie ochrony prywatności dzieci, w naszym Serwisie nie są gromadzone, przetwarzane ani wykorzystywane żadne informacje związane z osobami, o których wiadomo, że nie ukończyły 16 lat bez uprzedniej, możliwej do zweryfikowania zgody opiekuna takiej osoby. 

 

Polityka Cookies

1.
Definicje:

 

1.       Administrator – Polanglo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Szyszkowa 20.

2.       Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową  dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.       Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.       Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5.       Serwis- oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://hurtownia.polanglo.pl/

6.       Urządzenie- oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

7.       Użytkownik- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8.       Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

9.       Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Jeśli Użytkownik nie wyłączył dostępu plików Cookies, oznacza to, że dokonał działania wyraźnie potwierdzające wyrażenie zgody na działanie plików Cookies. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

10.    Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a.        Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b.       Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

2.
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

1.       Dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki Cookies.

2.       Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3.       Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

4.       Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 

 

3.
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

1.       Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.       Wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies oraz nawigacja po serwisie w przypadku braku zmiany ustawień przeglądarki w zakresie wykorzystywania plików Cookies uznawana będzie przez POLANGLO jako działanie wyraźnie potwierdzające wyrażenie zgody Użytkownika na korzystanie z plików Cookies w celach opisanych w niniejszej polityce. 

3.       Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4.       Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 

Tabela plików cookies

 

Nazwa pliku Cookie

Długość przechowywania

Cel wykorzystania Cookies?

_ga

2 lata

Ten zewnętrzny plik to ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. Ten plik ciasteczko pomaga nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik ciasteczko _ga nie pozwala firmie POLANGLO na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne dane osobowe.

_gat

1 dzień

Ciasteczko Google Analytics jest wykorzystywany przez Google Analytics do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Ten plik ciasteczko pomaga firmie POLANGLOX identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik ciasteczko _gat nie pozwala firmie POLANGLOX na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne dane osobowe.

_gid

1 dzień

Rejestruje unikalny ID, który jest użyty do generowania statystycznych informacji o tym jak użytkownicy korzystają ze strony.

collect

Sesja

Używany do wysyłania informacji do Google Analytics o odwiedzających w tym o ich urządzeniu i zachowaniu. Używany do śledzenia użytkowników korzystających ze strony z różnych urządzeń i kanałów marketingowych

JSESSIONID_[hash]

 

 

Sesja

Plik cookies wykorzystywany podczas logowania do przechowywania danych uwierzytelniających, użycie jest ograniczone do obszaru ekranu administracyjnego - panelu admina.

PHPSESSID_[hash]

 

 

Sesja

Plik cookies używany do określenia osoby zalogowanej oraz statusu logowania do Wordpressa