Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Portal Klienta

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w serwisie prowadzonym na stronie internetowej https://hurtownia.polanglo.pl/, tj. zasady korzystania z zawartych ww. serwisie materiałów, baz danych produktów i rozwiązań technicznych oraz baz danych usług.

2.    Serwis jest platformą dedykowaną dla przedsiębiorców prowadzoną przez Polanglo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Szyszkowa 20 (dalej jako „POLANGLO”).

3.    Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4.    Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

5.    Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Polanglo i podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów. 

6.    Warunkiem korzystania z Serwisu przez użytkownika jest akceptacja wszystkich podanych w Regulaminie warunków. W przypadku braku akceptacji Regulaminu korzystanie z Serwisu nie jest dozwolone. 

7.    Z Usług mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (“Użytkownik”). Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§ 2.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1.    Serwis stanowi platformę umożliwiającą świadczenie przez Polanglo na rzecz osób zainteresowanych rozwiązaniami produkowanymi przez Polanglo, usług technicznych, reklamowych poprzez przedstawienie informacji o tych rozwiązaniach w Serwisie oraz usług doradczych i handlowych w tym zakresie.

2.    Usługi świadczone drogą elektroniczną (”Usługi”) oferowane przez Polanglo za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników – osób nabywających hurtowo produkty oferowane przez Polanglo polegają na:

a)    umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu;

b)    prezentowaniu oferty produktów Polanglo,

c)    otrzymywaniu informacji marketingowych, a w szczególności informacji handlowych w tym newslettera Polanglo,

d)    świadczeniu usługi spersonalizowanego konta Użytkownika („Konto”);

e)    dokonywania za pomocą portalu zamówień produktów oferowanych przez Polanglo.

 

§ 3.

Warunki zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną

1.    Przed skorzystaniem z Usług, o których mowa w §2 ust. 2 Użytkownik zawiera z Polanglo umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną („Umowa”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2.    Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Polanglo. W momencie kliknięcia w odpowiedni przycisk dochodzi do zawarcia Umowy.

3.    Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony

4.    Korzystanie z Funkcjonalności możliwe jest możliwe po założeniu Konta;

5.    W celu korzystania z Konta Użytkownik jest obowiązany dokonać rejestracji w Serwisie („Rejestracja”). Założenie konta wymaga kliknięcia przycisku „Zarejestruj”. W celu Rejestracji Użytkownik jest obowiązany do akceptacji niniejszego Regulaminu.

6.    Podczas Rejestracji Użytkownik musi podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, nazwę firmy, którą reprezentuje, stanowisko, kraj, preferowany język, typ użytkownika.

7.    Podczas Rejestracji Użytkownik może podać również Numer klienta oraz swoje drugie imię.

8.    Konto może zostać założone poprzez formularz zakładania konta, a także przez pracownika Polanglo dla Użytkownika

9.    Podczas Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu zakładania Konta Użytkownik może oświadczyć, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji wysłanych przez Polanglo w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zakładania Konta, w tym także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu (Newsletter).

10.  Polanglo oraz Użytkownicy na podstawie odrębnych umów regulują zasady nabywania produktów oferowanych przez Polanglo oraz mogą inaczej niż w niniejszym Regulaminie uregulować świadczenie Usług. W sytuacji kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z odrębnymi umowami, pierwszeństwo stosowania przysługuje postanowieniom wynikającym z odrębnych umów.

 


§ 4.

Konto Użytkownika

1.    Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu podczas procesu rejestracji Konta. Konto Użytkownika pozwala Użytkownikowi na zmianę podanych danych. 

2.    W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w procesie Rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.

3.    Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Polanglo Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

4.    Konto jest niezbywalne.

5.    Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.

 

 

§ 5.

Uprawnienia i odpowiedzialność Polanglo

1.    Polanglo zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Polanglo.

2.    Polanglo w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

3.    Polanglo dokłada wszelkich starań, żeby dane prezentowane w Serwisie były aktualne i kompletne, jednakże nie  gwarantuje i nie składa żadnych oświadczeń co do kompletności, aktualności, zgodności lub jakości prezentowanych w Serwisie informacji.

§ 6.

Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej

1.    Wszelkie materiały oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.    W przypadku uzyskania przez Polanglo informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, Polanglo wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Polanglo w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Polanglo może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danych materiałów.

 

§ 7.

Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z działaniem Serwisu powinny być kierowane do Polanglo, który rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Polanglo poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas Rejestracji.

 

§ 8.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1.    Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu Cookies oraz konta poczty internetowej

 

§ 9.

Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych

1.    Stosowane przez Polanglo systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

2.    Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Konta wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:

·         możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

·         obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;

·         obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;

·         możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

·         możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).

·         sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

·         możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika;

§ 10.

Warunki rozwiązania Umowy

1.    Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie.

2.    Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika. Prośba o usunięcie konta powinna być przekazana Polanglo na adres poczty elektronicznej zamowienia@polanglo.pl Wszelkie prośby związane z usunięciem Konta będą rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania prośby o usunięcie Konta. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Polanglo usunie Konto Użytkownika z Serwisu, a Użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta.

3.    Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Polanglo może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:

a)    umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,

b)    umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

c)    umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Polanglo.

4.    W wypadku opisanym w § 10 ust. 3 Polanglo jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Polanglo ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5.    Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu przez Polanglo.

§ 11.

Ochrona danych osobowych

1.    Administratorem podanych danych jest Polanglo. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust 1. lit. b RODO w szczególności w celu:

1.    umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu;

2.    założenia Konta Użytkownika;

3.    polepszenia jakości świadczonych usług poprzez badania rynku, zachowań i preferencji Użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników, tworzenie zbiorowego wizerunku Użytkowników i reklamy oraz w celach statystycznych i administracyjnych.

2.    Dane te przekazywane są także kontrahentom Polanglo świadczącym usługi udostępnienia infrastruktury informatycznej oraz hostingu danych.

3.    Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji Polanglo będzie przekazywał informacje handlowe oraz przesyłał treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich. Informacje handlowe będą przesyłane do Użytkownika z częstotliwością określoną przez Polanglo.

4.    Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link ("Wypisz mnie z newslettera") znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub poprzez zmianę ustawień konta Użytkownika, po zalogowaniu się na konto w Serwisie. Polanglo uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

5.    Użytkownikowi przysługuje prawo do:

1.    żądania dostępu do danych osobowych,

2.    sprostowania danych,

3.    usunięcia danych,

4.    przenoszenia danych oraz

5.    prawo do ograniczenia przetwarzania,

6.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i

7.    prawo skargi do organu nadzorczego.

6.    Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Usług. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych tych podmiotów.

7.    Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.

8.    W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@polanglo.pl

§ 12.

Postanowienia końcowe

1.    Regulamin jest dostępny w siedzibie Polanglo oraz w Serwisie.

2.    Polanglo zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. 

3.    Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na Serwisie.

4.    Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe dla siedziby Polanglo polskie sądy powszechne.

5.    Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.